คลิปวีดีโอ

เข้าชม

การอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (อสว.) ผ่านระบบออนไลน์

เข้าชม

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์

เข้าชม

การขับเคลื่อนงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พระสงฆ์แข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข

เอกสาร

เข้าชม

แนวทางการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 15 ชั่วโมง

เข้าชม

แนวทางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก

เข้าชม

แนวทางหลักเกณฑ์คัดเลือกพระคิลานุปัฏฐาก ดีเด่น

เข้าชม

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก หลักสูตร 35 ชั่วโมง (พัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตร 70 ชั่วโมง)

เข้าชม

คู่มือแนวทางการอบรมหลักศุตรพระคิลานุปัฏฐากขั้นตัน (35 ชั่วโมง)

เข้าชม

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (70 ชั่วโมง)

เข้าชม

สมุดบันทึกสุขภาพพระสงฆ์

เข้าชม

Infographic พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สำหรับพระสงฆ์