เผยแพร่สื่อออนไลน์ รายการ สงห์ไทยไกลโรค ตอนน้ำตาลในนมกล่อง โดยทดลองนม UHT จำนวน 23 ตัวอย่าง ที่ประชาชน นิยมซื้อกันในท้องตลาด เพื่อให้ทราบถึงปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในนมแต่ละชนิด ให้พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป ได้ทราบและ พิจารณาในการบริโภคอย่างเหมาะสม

พระปลัดชัชวาล ติกฺขญาโณ - ไทยสามัคคี
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 เมษายน 2565