เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเวทีเสวนา เรื่องจิตอาสาพลังบวกในสถาการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 และให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ พระคิลานุปัฏฐาก (พระอสว.) และการดำเนินงานด้านสุขภาพในมิติของพระพุทธศาสนา ให้กับ อสม. ตำบลแม่กาษา ที่ร่วมเข้าอบรม

พระปลัดชัชวาล ติกฺขญาโณ - ไทยสามัคคี
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 มีนาคม 2565