เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเวทีเสวนา เรื่องจิตอาสาพลังบวกในสถาการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 และให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง พระอสว. ให้กับ อสม. ตำบลแม่ปะ ที่ร่วมเข้าอบรม

พระปลัดชัชวาล ติกฺขญาโณ - ไทยสามัคคี
บันทึกข้อมูลวันที่ 29 มีนาคม 2565