1776
ลงทะเบียน
1694
พระคิลานุปัฏฐาก
8
แม่ชีคิลานุปัฏฐายิกา
74
สามเณร อสว.
จำนวน อสว. แยกประเภทในแต่ละเขต
ข้อมูลการอบรม อสว.
อสว. ที่ผ่านหลักสูตร
ทั้งหมด 1776
  • หลักสูตร 35 ชั่วโมง
  • หลักสูตร 70 ชั่วโมง
เขต วัดทั้งหมด วัดส่งเสริม อสว.
เขตสุขภาพที่ 1 5,279 0 397
เขตสุขภาพที่ 2 2,573 0 275
เขตสุขภาพที่ 3 2,523 0 62
เขตสุขภาพที่ 4 2,790 1 52
เขตสุขภาพที่ 5 2,622 0 35
เขตสุขภาพที่ 6 2,554 0 101
เขตสุขภาพที่ 7 5,283 0 186
เขตสุขภาพที่ 8 5,991 0 35
เขตสุขภาพที่ 9 5,371 0 175
เขตสุขภาพที่ 10 4,892 0 345
เขตสุขภาพที่ 11 1,506 0 16
เขตสุขภาพที่ 12 1,150 0 78
เขตกทม. 459 0 19
รวม 42,993 1 1,776
เขต ระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า ระดับยั่งยืน
เขตสุขภาพที่ 1 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 2 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 3 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 4 0 0 1
เขตสุขภาพที่ 5 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 6 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 7 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 8 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 9 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 10 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 11 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 12 0 0 0
เขตกรุงเทพมหานคร 0 0 0
รวม 0 0 1
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ
ปริมาณวัดทั้งหมดและวัดที่ได้รับการประเมิน