2168
ลงทะเบียน
2030
พระคิลานุปัฏฐาก
60
แม่ชีคิลานุปัฏฐายิกา
78
สามเณร อสว.
จำนวน อสว. แยกประเภทในแต่ละเขต
ข้อมูลการอบรม อสว.
อสว. ที่ผ่านหลักสูตร
ทั้งหมด 2168
  • หลักสูตร 35 ชั่วโมง
  • หลักสูตร 70 ชั่วโมง
เขต วัดทั้งหมด วัดส่งเสริม อสว.
เขตสุขภาพที่ 1 5,281 6 399
เขตสุขภาพที่ 2 2,585 2 306
เขตสุขภาพที่ 3 2,525 0 70
เขตสุขภาพที่ 4 2,791 2 56
เขตสุขภาพที่ 5 2,641 240 135
เขตสุขภาพที่ 6 2,554 188 118
เขตสุขภาพที่ 7 5,298 51 224
เขตสุขภาพที่ 8 6,022 378 81
เขตสุขภาพที่ 9 5,381 680 208
เขตสุขภาพที่ 10 4,908 102 428
เขตสุขภาพที่ 11 1,509 310 33
เขตสุขภาพที่ 12 1,154 55 89
เขตกทม. 460 0 21
รวม 43,109 2,014 2,168
เขต ระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า ระดับยั่งยืน
เขตสุขภาพที่ 1 1 2 3
เขตสุขภาพที่ 2 0 1 1
เขตสุขภาพที่ 3 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 4 2 0 0
เขตสุขภาพที่ 5 133 88 19
เขตสุขภาพที่ 6 90 62 36
เขตสุขภาพที่ 7 41 7 3
เขตสุขภาพที่ 8 183 95 100
เขตสุขภาพที่ 9 187 140 353
เขตสุขภาพที่ 10 56 17 29
เขตสุขภาพที่ 11 202 54 54
เขตสุขภาพที่ 12 32 19 4
เขตกรุงเทพมหานคร 0 0 0
รวม 927 485 602
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ
บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง
บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยการส่งต่อให้กับ อสมหมู่บ้าน นำไปช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขัดสนและลำบาก
วันที่ 6 เมษายน 2565
เผยแพร่สื่อ สงฆ์ไทยไกลโรค ตอน น้ำตาลในนมกล่อง
เผยแพร่สื่อออนไลน์ รายการ สงห์ไทยไกลโรค ตอนน้ำตาลในนมกล่อง โดยทดลองนม UHT จำนวน 23 ตัวอย่าง ที่ประชาชน นิยมซื้อกันในท้องตลาด เพื่อให้ทราบถึงปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในนมแต่ละชนิด ให้พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป ได้ทราบและ พิจารณาในการบริโภคอย่างเหมาะสม
วันที่ 4 เมษายน 2565
แจกผลไม้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและโควิด19
พระอสว.และ สามเณร อสว.วัดไทยสามัคคีเดินเท้า นำกล้วยมอบเป็นกำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยจากเชื้อโควิด 19บ้านไทยสามัคคี โดยเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม
วันที่ 2 เมษายน 2565
ปริมาณวัดทั้งหมดและวัดที่ได้รับการประเมิน