1838
ลงทะเบียน
1705
พระคิลานุปัฏฐาก
59
แม่ชีคิลานุปัฏฐายิกา
74
สามเณร อสว.
จำนวน อสว. แยกประเภทในแต่ละเขต
ข้อมูลการอบรม อสว.
อสว. ที่ผ่านหลักสูตร
ทั้งหมด 1838
  • หลักสูตร 35 ชั่วโมง
  • หลักสูตร 70 ชั่วโมง
เขต วัดทั้งหมด วัดส่งเสริม อสว.
เขตสุขภาพที่ 1 5,279 0 397
เขตสุขภาพที่ 2 2,573 0 276
เขตสุขภาพที่ 3 2,523 0 63
เขตสุขภาพที่ 4 2,790 0 53
เขตสุขภาพที่ 5 2,622 1 35
เขตสุขภาพที่ 6 2,554 0 102
เขตสุขภาพที่ 7 5,295 0 208
เขตสุขภาพที่ 8 6,001 0 62
เขตสุขภาพที่ 9 5,371 1 178
เขตสุขภาพที่ 10 4,892 0 346
เขตสุขภาพที่ 11 1,506 0 19
เขตสุขภาพที่ 12 1,150 0 78
เขตกทม. 460 0 21
รวม 43,016 2 1,838
เขต ระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า ระดับยั่งยืน
เขตสุขภาพที่ 1 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 2 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 3 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 4 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 5 2 5 2
เขตสุขภาพที่ 6 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 7 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 8 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 9 0 0 1
เขตสุขภาพที่ 10 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 11 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 12 0 0 0
เขตกรุงเทพมหานคร 0 0 0
รวม 2 5 3
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ
ช่วยเหลือผู้เสี่ยงสูง Covid-19
นำอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ มอบให้โรงพยาบาลสนามอำเภอบ้านธิ และผู้มีความเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด ที่มีความจำเป็นต้องกักตัว 14 วันพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ในอำเภอบ้านธิ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ฉีดวัคซีนโควิด ๑๙
วันนี้เวลา ๑๕.๐๐ น.พาคณะหมอจากโรงพยาบาลบ้านแท่น ออกฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ไฟเซอร์และแอสตร้าเซเนก่าให้บริการแก่พระภิกษุสามเณรในเขตตำบลบ้านแท่น เขต ๑ ได้แก่วัดสมอ วัดคงคาสีมาเดิม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
วันนี้เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. อสว.อสม.และหมอจากโรงพยาบาลบ้านแท่น ได้ออกสำรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ จากชุมชนบ้านเชียงพิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแท่น และวัดสมอ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ปริมาณวัดทั้งหมดและวัดที่ได้รับการประเมิน