2455
ลงทะเบียน
2314
พระคิลานุปัฏฐาก
60
แม่ชีคิลานุปัฏฐายิกา
81
สามเณร อสว.
จำนวน อสว. แยกประเภทในแต่ละเขต
ข้อมูลการอบรม อสว.
อสว. ที่ผ่านหลักสูตร
ทั้งหมด 2462
  • หลักสูตร 35 ชั่วโมง
  • หลักสูตร 70 ชั่วโมง
เขต วัดทั้งหมด วัดส่งเสริม อสว.
เขตสุขภาพที่ 1 5,248 203 417
เขตสุขภาพที่ 2 2,615 9 307
เขตสุขภาพที่ 3 2,520 48 89
เขตสุขภาพที่ 4 2,790 28 107
เขตสุขภาพที่ 5 2,619 656 174
เขตสุขภาพที่ 6 2,554 258 120
เขตสุขภาพที่ 7 5,240 52 230
เขตสุขภาพที่ 8 6,047 687 181
เขตสุขภาพที่ 9 5,345 679 213
เขตสุขภาพที่ 10 4,759 650 443
เขตสุขภาพที่ 11 1,520 738 56
เขตสุขภาพที่ 12 1,122 57 97
เขตกทม. 457 0 21
รวม 42,836 4,065 2,455
เขต ระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า ระดับยั่งยืน
เขตสุขภาพที่ 1 138 27 38
เขตสุขภาพที่ 2 7 1 1
เขตสุขภาพที่ 3 16 21 11
เขตสุขภาพที่ 4 8 17 3
เขตสุขภาพที่ 5 300 177 179
เขตสุขภาพที่ 6 130 83 45
เขตสุขภาพที่ 7 41 7 4
เขตสุขภาพที่ 8 332 213 142
เขตสุขภาพที่ 9 187 140 352
เขตสุขภาพที่ 10 206 138 306
เขตสุขภาพที่ 11 353 164 221
เขตสุขภาพที่ 12 33 19 5
เขตกรุงเทพมหานคร 0 0 0
รวม 1,751 1,007 1,307
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ
บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง
บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยการส่งต่อให้กับ อสมหมู่บ้าน นำไปช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขัดสนและลำบาก
วันที่ 6 เมษายน 2565
เผยแพร่สื่อ สงฆ์ไทยไกลโรค ตอน น้ำตาลในนมกล่อง
เผยแพร่สื่อออนไลน์ รายการ สงห์ไทยไกลโรค ตอนน้ำตาลในนมกล่อง โดยทดลองนม UHT จำนวน 23 ตัวอย่าง ที่ประชาชน นิยมซื้อกันในท้องตลาด เพื่อให้ทราบถึงปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในนมแต่ละชนิด ให้พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป ได้ทราบและ พิจารณาในการบริโภคอย่างเหมาะสม
วันที่ 4 เมษายน 2565
แจกผลไม้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและโควิด19
พระอสว.และ สามเณร อสว.วัดไทยสามัคคีเดินเท้า นำกล้วยมอบเป็นกำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยจากเชื้อโควิด 19บ้านไทยสามัคคี โดยเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม
วันที่ 2 เมษายน 2565
ปริมาณวัดทั้งหมดและวัดที่ได้รับการประเมิน