2694
ลงทะเบียน
2539
พระคิลานุปัฏฐาก
61
แม่ชีคิลานุปัฏฐายิกา
94
สามเณร อสว.
จำนวน อสว. แยกประเภทในแต่ละเขต
ข้อมูลการอบรม อสว.
อสว. ที่ผ่านหลักสูตร
ทั้งหมด 2701
  • หลักสูตร 35 ชั่วโมง
  • หลักสูตร 70 ชั่วโมง
เขต วัดทั้งหมด วัดส่งเสริม อสว.
เขตสุขภาพที่ 1 5,281 729 456
เขตสุขภาพที่ 2 2,635 126 306
เขตสุขภาพที่ 3 2,523 57 96
เขตสุขภาพที่ 4 2,794 38 112
เขตสุขภาพที่ 5 2,621 1,019 196
เขตสุขภาพที่ 6 2,554 298 124
เขตสุขภาพที่ 7 5,249 53 317
เขตสุขภาพที่ 8 6,074 810 203
เขตสุขภาพที่ 9 5,347 685 214
เขตสุขภาพที่ 10 4,766 817 489
เขตสุขภาพที่ 11 1,520 944 59
เขตสุขภาพที่ 12 1,123 136 100
เขตกทม. 457 0 22
รวม 42,944 5,712 2,694
เขต ระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า ระดับยั่งยืน
เขตสุขภาพที่ 1 338 172 219
เขตสุขภาพที่ 2 61 32 33
เขตสุขภาพที่ 3 21 24 12
เขตสุขภาพที่ 4 11 23 4
เขตสุขภาพที่ 5 482 283 254
เขตสุขภาพที่ 6 143 97 58
เขตสุขภาพที่ 7 40 9 4
เขตสุขภาพที่ 8 416 240 154
เขตสุขภาพที่ 9 187 140 358
เขตสุขภาพที่ 10 242 173 402
เขตสุขภาพที่ 11 439 232 273
เขตสุขภาพที่ 12 33 19 84
เขตกรุงเทพมหานคร 0 0 0
รวม 2,413 1,444 1,855
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ
บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง
บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยการส่งต่อให้กับ อสมหมู่บ้าน นำไปช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขัดสนและลำบาก
วันที่ 6 เมษายน 2565
เผยแพร่สื่อ สงฆ์ไทยไกลโรค ตอน น้ำตาลในนมกล่อง
เผยแพร่สื่อออนไลน์ รายการ สงห์ไทยไกลโรค ตอนน้ำตาลในนมกล่อง โดยทดลองนม UHT จำนวน 23 ตัวอย่าง ที่ประชาชน นิยมซื้อกันในท้องตลาด เพื่อให้ทราบถึงปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในนมแต่ละชนิด ให้พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป ได้ทราบและ พิจารณาในการบริโภคอย่างเหมาะสม
วันที่ 4 เมษายน 2565
แจกผลไม้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและโควิด19
พระอสว.และ สามเณร อสว.วัดไทยสามัคคีเดินเท้า นำกล้วยมอบเป็นกำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยจากเชื้อโควิด 19บ้านไทยสามัคคี โดยเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม
วันที่ 2 เมษายน 2565
ปริมาณวัดทั้งหมดและวัดที่ได้รับการประเมิน